Algemene voorwaarden

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend masseur, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht door de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden soms in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekend onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zal zorgen dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en voldoet de cliënten administratie aan de eisen van de algemene verordering gegevensbescherming (avg). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim ).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinde gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier word gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn adminstrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uitdrukkelijke toestemming vragen.
de gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Algemene betalingsvoorwaarden, van Massage Waard.

  1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door massage Waard met de client gesloten overeenkomsten ( mondeling of schriftelijk ) inzake onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het woord en voorts met betrekking tot leveren van alle diensten.
  2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slecht van kracht indien massage Waard daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan massage Waard toekomende rechten, leid niet tot verval van deze rechten.
  3. Massage Waard is, in gevallen daar daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te alle tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling door de client te verlangen.
  4. Massage Waard behoudt zich het recht om met nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoeken, behandeling en / of begeleiding te wijzigen.
  5. Op alle tussen Massage Waard en de client gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  6. Ieder op beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.